Föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänners stadgar

§ 1     MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET

 

 • Föreningen verkar för Ångfartyget Mariefreds fortbestånd som levande museifartyg på sin ursprungliga och enda trad, Stockholm-Mariefred.

 

 • Föreningen skall äga aktier i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB.

 

 • Föreningen skall genom insamlingar av pengar och genom inkommande medlemsavgifter bidra till Ångfartygsaktiebolagets möjligheter att driva s/s Mariefred vidare. Bidragen skall ges som aktieägartillskott.

 

 • Insamlingsverksamheten skall ske i nära samverkan med styrelsen i Ångfartygsaktiebolaget i vars styrelse föreningen på sikt bör vara representerad.

 

 • Föreningen utövar sin verksamhet genom årsmöte, medlemsmöte och styrelse.

 

 

 

§ 2     MEDLEMSKAP

 

 • Medlemskap indelas i två kategorier; Enskilda och Företag.

 

 • Enskild medlem kan bli envar som sympatiserar med föreningens målsättning och som årligen erlägger stadgad medlemsavgift för enskild medlem. För familj kan familjemedlemskap beviljas. Som familj betraktas normalt max två vuxna och barn t o m 15 år som lever i samma hushåll.

 

 • Företagsmedlem blir varje företag som vill stödja föreningens verksamhet och som erlägger av   årsmötet fastställd årsavgift för företagsmedlem.

 

 • Lika rösträtt vid föreningens möten tillkommer varje medlem, enskild som företag.

 

 

 

§ 3     STYRELSE

 

 • Föreningens fortlöpande verksamhet leds av en styrelse som är ansvarig inför årsmötet.

 

 • Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter samt två styrelsesuppleanter. Samtliga valda av årsmötet på ett år.

 

 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

 • Styrelsen äger att till sig adjungera andra personer. Så skall t ex ske när det gäller företags-medlemmar av vikt för verksamheten. Sådan adjungerad ledamot äger yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

 

 • Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleanter kallas till alla sammanträde och inträder vid förfall för ordinarie ledamot i den ordning de utsetts.

§  4    EKONOMI

 

 • Årsavgift för enskild, familj och företag fastställs av årsmötet.

 

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden, kassören eller den styrelsen utser var för sig.

 

 • Räkenskaper jämte styrelsens förvaltning granskas av revisor som jämte suppleant utses av årsmötet.

 

 • Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december. Räkenskaperna skall vara revisorn tillhanda senast 1 februari.

 

 

 

§ 5     ÅRSMÖTE

 

 • Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast 31 mars. Kallelse sker genom styrelsens försorg senast två veckor före sammanträdesdagen.

 

 • Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

            1      Val av ordförande och sekreterare för mötet

            2      Upprop och fastställande av röstlängd

            3      Val av två justeringsmän samt två rösträknare

            4      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

            5      Fastställande av föredragningslista

            6      Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskapsrapport

            7      Revisorernas berättelse

            8      Beslut om ansvarsfrihet

            9      Fastställande av medlemsavgifter

          10      Fråga om disponering av föreningens tillgångar

          11      Val av ordförande på ett år

          12      Val av fyra styrelsemedlemmar jämte två suppleanter på ett år

          13      Val av revisor och revisorssuppleant på ett år

          14      Val av valberedning på ett år

          15      Övriga frågor

 

 • Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas.

 

 • Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening ordföranden företräder.

 

 • Röstning kan ej ske genom ombud.

 

 

 

§ 6     MEDLEMSMÖTE

 

 • Styrelsen kan sammankalla medlemsmöte om styrelsen anser detta vara påkallat av omständigheterna.  Endast frågor som finnas upptagna i kallelsen får därvid förekomma. Kallelse till medlemsmöte skall utsändas minst 14 dagar i förväg.

 

 • Om minst en tredjedel av föreningens medlemmar så påfordrar skall styrelsen sammankalla till medlemsmöte.

 

 

§ 7     VALBEREDNING

 

 • Valberedningen består av två personer, varar en sammankallande, vilka utses av årsmötet. Valberedningen skall till påföljande årsmöte föreslå styrelseordförande, fyra ordinarie styrelse-ledamöter, två styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant.

 

 

 

§ 8     STADGEÄNDRING

 

 • Förslag till stadgeändring kan endast upptas till behandling vid ordinarie årsmöte. Förslaget skall aviseras i kallelsen till årsmötet.

 

 

 

§ 9     UPPLÖSNING

 

 • Beslut om föreningens upplösning skall för att bli giltigt fattas av två på varandra följande årsmöten med vardera minst tre fjärdedels majoritet. Förslaget om upplösning av föreningen skall aviseras i kallelsen till resp årsmöte.

 

 • Om Ångfartygsbolaget vid föreningens upplösning fortfarande bedriver ångbåtstrafik mellan Stockholm och Mariefred skall föreningens tillgångar tillfalla Ångfartygsbolaget. Om så ej är fallet beslutar sista årsmötet huruvida föreningens tillgångar skall tillfalla Stiftelsen Skärgårdsbåten eller disponeras på annat sätt.

Föreningen Ångfartyget
Mariefreds Vänner
Orgnr: 819500-6682

Hammarvägen 29

647 30 Mariefred

 

Kontaktpersoner:

Hannu Lehmus, Ordförande

 0159-122 83, 070-267 48 12

info.mariefredsvanner@gmail.com

Elisabeth Karlsson

0159-214 50, 070-292 35 70

elisabeth.ksa@hotmail.com

 • Grey Facebook Icon

KONTAKTA FÖRENINGEN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now